Odpověď Sekce pro mládež ČBK
na Otevřený dopis mladých lidí všeho věku o liturgii

Bratři a sestry, 
v lásce Kristově, která je naší silou, vám jménem Sekce pro mládež České biskupské konference zasílám tuto odpověď na váš dopis.
Sekce pro mládež ČBK se nebude podrobně vyjadřovat k veškerému obsahu dopisu, který jste zaslali, protože jsme přesvědčeni, že vámi zvolená forma kritického vyjádření je nátlaková a nevede k opravdovému dialogu, který by pomohl k nalezení skutečné Pravdy. Nemáme se přít o slova a soukromé dojmy na veřejnosti při vědomí křesťanské zodpovědnosti, kterou nám i vám ukládá náš Pán Ježíš Kristus (srov. Mt 18,15-17).            
Každý z kněží a pastoračních pracovníků spolupracujících v Sekci pro mládež ČBK je také zodpovědný svému biskupovi, který jej na toto místo ustanovuje. Při našem pravidelném společném zasedání bylo konstatováno, že se svým biskupem na téma liturgické hudby budou hovořit.
Sekce pro mládež ČBK jako celek je nástroj pastorační péče biskupů a jako taková je zodpovědná biskupu delegátovi pro mládež, nikoliv těm, kteří si osobují právo žádat od nás ospravedlňující vysvětlení za údajnou ostudu způsobenou při mši svaté ve Staré Boleslavi. Nebudeme tedy autorům či signatářům veřejně vysvětlovat kriteria výběru hudby a ani se nebudeme veřejně obhajovat z údajné neposlušnosti církevním dokumentům, neboť nejsou patřičnou autoritou, které toto přísluší posoudit. Hodnotit vhodnost použití liturgické hudby nelze ani počtem souhlasných ani počtem nesouhlasných hlasů více či méně vzdělaných. Autorita, jíž přísluší to posoudit, je opravdu jiná.            
Lidé zodpovědní za pastoraci mládeže nikde netvrdí, že existuje jediná monokultura mládeže, a Sekce pro mládež ČBK respektuje různost projevů mladých lidí. Zkušenost z pastorace podložená sociologií a pastorální teologií však potvrzuje, že ve společnosti existuje převládající kultura mládeže včetně vlastních kulturních výrazových prostředků, kterými se adekvátně vyjadřují také ve svém náboženském životě. 
To není v rozporu s tím, že v rámci této kultury mládeže najdeme různé skupiny se svou subkulturou. Vyjádření respektu k různosti projevu mládeže může být například v ocenění skutečnosti, že Sekce pro mládež ČBK prosadila zpěv gregoriánského chorálu v provedení mladých lidí na setkání papeže s akademickým světem ve Vladislavském sále.    
Nesouhlasíme se lživým nařčením, že provedená hudba ignorovala hudebně-liturgické předpisy církve, že mladí lidé tuto papežskou mši svatou fakticky redukovali na pouhé setkání, spolčo, a že se jedná o „staroboleslavskou ostudu". Naopak jsme vděčni, že mladí lidé a ostatní poutníci mši svatou prožili s důstojností a soustředěním.  
Abychom se nedopustili nekonstruktivní kritiky, nabízíme autorům Otevřeného dopisu uskutečnění pracovních rozhovorů nad tímto tématem a k hledání cesty naplnění zákona Kristova, neboť začít u mládeže znamená pracovat pro budoucnost církve i společnosti. Ne nadarmo vkládá Svatý otec důvěru právě do mládeže, když opakuje slova svého velkého předchůdce Jana Pavla II.: „Jste nadějí církve."              
(Benedikt XVI., promluva k mládeži ve Staré Boleslavi).

S přáním pokoje a dobra

jménem členů Sekce pro mládež ČBK
P. Mgr. Vít Zatloukal,
ředitel Sekce pro mládež ČBK